Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

3 червня 2024
7 хв. читати

Про математику англійською

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Hi, everyone!

Для початку, розставимо всі крапки над "і" про саме поняття "математика" в англійській.

Mathematics - термін, що охоплює різні аспекти та галузі математики.

Math - коротка форма слова "mathematics", часто використовується в США та Канаді.

Енівей, будемо заглиблюватися.

Let's go!

Розділи математики англійською (areas of math)

Foundations (основи). Якщо не заглиблюватися в деталі, то це про логіку і доказ. Про розв'язання логічних задач із застосуванням математичних символів. Сюди входять, зокрема, proof theory (теорія доказів), set theory (теорія множин) і model theory (теорія моделей).

Recreational mathematics ("розважальна математика"). Такі собі приколи для розумних на кшталт Mandelbrot set (Множина Мандельброта). Хоча нерідко забави виливаються в серйозні математичні теорії.

Number theory (теорія чисел). Вивчає властивості чисел і операції з ними. Arithmetic (арифметика) - це підрозділ теорії чисел, яка займається здебільшого додаванням, відніманням, множенням і діленням простих чисел.

Algebra (алгебра) - велика гілка математики, що вивчає алгебраїчні системи. Вона своєю чергою ділиться на підрозділи. Linear algebra (лінійна алгебра) зосереджена на понятті векторів. Abstract algebra (абстрактна алгебра), крім основних речей, вивчає ще й кільця та поля. Elementary algebra (елементарна алгебра) вивчає все ті ж числа й арифметичні операції з ними.

Combinatorics (комбінаторика) - галузь математики, пов'язана з підрахунком.

Geometry (геометрія) вивчає положення фігур, ліній і точок у просторі.

Methematical analysis (математичний аналіз) вивчає те, як безліч речей змінюються відносно одна одної.

Probability theory (теорія ймовірностей) - про те, з якою ймовірністю трапиться та чи інша подія за заданих умов.

Statistics (статистика) займається збором та аналізом даних для практичних досліджень та експериментів. Переважно в контексті людей.

Це зайшло занадто далеко. Стаття стає надто складною. Вивчення англійської - саме по собі фізичне навантаження, а тут ще й у математичну термінологію потрібно вникати. Математика англійською - тема справді складна. Давайте зробимо кілька кроків назад і візьмемося за простішу тему.

Читай також

Чи готова ваша англійська для закордонного відрядження?

Дії в математиці

Як буде додавання, віднімання, множення та ділення англійською.

 • Plus (плюс, додавання)
 • Minus (мінус, віднімання)
 • Divide (ділення, ділити)
 • Multiply (множення, множити)
 • Sign (знак)
 • Equal (дорівнює, дорівнює)
 • To do sums (розв'язувати приклади)

Як звучать цифри і числа англійською, тут розбирати не будемо. Припустимо, ви це і так знаєте. А якщо раптом це не так, радимо спершу прочитати іншу статтю: Цифри і числа англійською мовою.

Тепер спробуємо перекласти кілька простих арифметичних прикладів.

5+5=10

five plus five equals ten
or
five and five equals ten

*Слово and може замінювати plus у прикладах на додавання.

П'ятірки в цьому прикладі - added (доданок і доданок). Результат - sum of total (сума).

40-25=15

Forty minus twenty-five equals fifteen
or
Forty minus twenty-five is fifteen

*Is можно использовать вместо equals.

Число 40 тут виступає в ролі minuend (зменшуване), 25 - subtrahend (від'ємне), 15 у відповіді - це difference (різниця, різниця).

1000:2=500

One thousand divided by two is five hundred.

*Зверніть увагу, що після hundred не стоїть s. Хоч інтуїтивно і хочеться поставити закінчення множини - адже сотень кілька - за правилами, тут закінчення не ставиться.

1000 - divided (ділене), 2 - divisor (дільник), і 500 у відповіді - quotient (частка). Якби число не ділилося націло, то в нього залишився б remainder (залишок).

6x7=42

Six multiplied by seven equals forty-two
or
Six seven times is forty-two

*Замість "помножене на сім" можна просто сказати "взяте сім разів", seven times.

Шістка і сімка в прикладі називаються factor або multiplier (множник). Число у відповіді - product (добуток).

Геометричні фігури англійською

Eng Ukr
Point (dot) точка
Line лінія
Segment відрізок
Angle кут
Plane площина
Circle коло
Ellipse еліпс (овал)
Square квадрат
Triangle трикутник
Rectangle прямокутник
Rhombus ромб
Trapezium трапеція
Pentagon п'ятикутник
Hexagon шестикутник
Dodecagon дванадцятикутник
Об'ємні фігури
Cube куб
Parallelepiped паралелепіпед
Pyramid піраміда
Cone конус
Cylinder циліндр
Sphere сфера

І ще кілька слів з геометрії. До фігур їх віднести не можна, тому винесемо окремо:

 • Length - довжина
 • Width - ширина
 • High - висота
 • Perimeter - периметр
 • Area - площа
 • Formula - формула
 • Theorem - теорема

Давайте розберемо приклад геометричної задачі англійською. Завдання взяте з англомовного онлайн тренажера.

A rectangle has a perimeter of 320 meters and its length L is 3 times its width W. Find the dimensions W and L, and the area of the rectangle.
Прямокутник має периметр 320 метрів, і його довжина L утричі більша за ширину W. Знайдіть значення W і L та площу прямокутника.

У нас тут школа англійської, а не школа математики. Тому не будемо мучити й одразу перейдемо до розв'язання. Адже ми не Mathdom :)

2L+2W = 320
2(3 W)+2W = 320
8W = 320
W = 40 meters
L = 3W = 120 meters
Area = LW = 120*40 = 4800 sq meters

Хоча б рішення перекладати не доведеться. На щастя, мова математики на весь світ одна.

До речі, цю задачу ми розв'язали через equation (рівняння).

Перед новим набором слів пропонуємо переглянути відео.

Читай також

Кольори в англійській мові

Набір слів: математика англійською

Ось ви трохи відпочили. Якщо це можна так назвати. Тепер повертаємося до хардкору. Просунутий словник за темою "математика англійською мовою". У ньому нові слова і кілька з тих, що вже проскакували в статті. Повторення - мати навчання.

 • Adjacent примикає
 • Algorithm алгоритм
 • Angle bisector бісектриса кута
 • Annulus кільце
 • Array множина
 • Asymmetry асиметрія
 • Axes осі симетрії
 • Azimuth азимут
 • Base основа
 • Basis основа, базис
 • Bias нахил
 • Binomial двочлен
 • Bounds межі
 • Calculate підраховувати
 • Centroid центроїд
 • Circumcenter центр кола
 • Classify класифікувати
 • Cluster кластер
 • Coefficient коефіцієнт
 • Coincident співпадаючий
 • Column стовпець
 • Common загальний
 • Complex number складне число
 • Composition добуток
 • Compounding компаундування
 • Concave увігнутий
 • Congruent конгруентний
 • Conjugate спряжений
 • Constant константа, постійний
 • Converge сходитися в точці
 • Convex опуклий
 • Coordinates координати
 • Correlation кореляція
 • Cosine косинус косинус
 • Cot (cotangent) котангенс
 • Curvature кривизна
 • Curve крива крива
 • Decimal десятковий
 • Degree градус
 • Density щільність
 • Diagonal діагональ
 • Diameter діаметр
 • Difference різниця
 • Digit цифра
 • Discriminant дискримінант
 • Distance відстань
 • Divide ділити
 • Dot точка
 • Edge край, ребро
 • Equal рівний
 • Equality рівність
 • Equation рівняння
 • Error помилка
 • Evaluate оцінювати
 • Expand розширювати, розширюватися
 • Exponent експонент
 • Expression вираз
 • Flat плоский
 • Formula формула
 • Fraction частка
 • Frequency частота
 • Function функція
 • Geometric progression геометрична прогресія
 • Graph графік
 • Grid сітка
 • Gross валовий
 • Horizontal горизонтальний
 • Hyperbola гіпербола
 • Hypothesis гіпотеза
 • Increase збільшувати
 • Indeterminate невизначений
 • Infinite нескінченний
 • Infinity нескінченність
 • Interest відсоток
 • Intersect перетинатися
 • Interval інтервал
 • Inverse зворотний
 • Isosceles рівнобедрений
 • Latitude обширність
 • Law закон
 • Limit межа
 • Line лінія, лінійний
 • Logarithm логарифм
 • Majority більшість
 • Measure міра, вимірювати
 • Median медіана
 • Minute хвилина (кута) хвилина
 • Модель модель
 • Negative негативний негативний
 • Net чистий (нетто)
 • Number число
 • Oblique похилий
 • Odd непарний
 • Operation дія, операція
 • Opposite протилежний
 • Ordinate ордината
 • Origin початок
 • Outcome результат, висновок
 • Parabola парабола
 • Parallel паралель
 • Parameter параметр
 • Parity паритет
 • Pattern патерн
 • Period період
 • Periodic періодичний
 • Perpendicular перпендикуляр
 • Plane площина
 • Positive позитивний
 • Precision точність
 • Prime просте число
 • Probability ймовірність
 • Problem задача
 • Proportion пропорція
 • Radian радіан
 • Radius радіус
 • Random випадковий
 • Range діапазон
 • Rate показник
 • Ratio співвідношення
 • Ray промінь
 • Real number дійсне число
 • Reduce скорочувати
 • Right правий
 • Root корінь
 • Rounding округлення
 • Row ряд, рядок
 • Sample приклад
 • Scalar скалярний
 • Scale масштаб
 • Sector сектор
 • Segment відрізок, сегмент
 • Semicircle півколо
 • Sequence послідовність
 • Solution рішення
 • Solve розв'язувати
 • Square квадрат, квадратний
 • Subset підмножина
 • Subtract відняти
 • Surd ірраціональний
 • Surface поверхня
 • Table таблиця
 • Theorem теорема
 • Theory теорія
 • Total всього
 • Trajectory траєкторія
 • Unequal нерівний
 • Vector вектор
 • Vertex вершина
 • Vertical вертикальний
 • Volume об'єм
 • Wave хвиля
 • Zero нуль

І це навіть не всі терміни. Якщо ви хочете більше математичних термінів англійською, їх можна знайти ось тут. Щоправда, там без перекладу. Слова і пояснення — все англійською.

Це був дуже великий набір слів. Його не вивчити за день, та й за тиждень навряд чи. Тому ми радимо зараз зберегти слова на вивчення в персональний словник і вчити в міру можливостей. Щоб зберегти слово, виділіть його мишкою, або натисніть на нього пальцем і потримайте. Також радимо завантажити наш додаток для вивчення англійських слів ED Words.

На цьому все. Вивчайте англійську. Вчіть математику. Говоріть про математику англійською. Don't worry. Be happy.

Englishdom,
your English-freedom mate