Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Романтичні подарунки для гіків

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Are you thinking what I'm thinking?

Ти думаєш про те саме, про що і я?

But it doesn't matter because it's the thought that counts.

Але це не важливо, бо головне – увага.

But let's talk about heart shapes because heart shapes can be mathematically generated.

Але давайте поговоримо про форми серця, тому що форми серця можуть бути отримані математично.

But look at this vase. Ah it's just so heart-like. It's kind of macabre.

Але подивіться на цю вазу. Ах, це так щиро. Це щось моторошне.

But love isn't always easy sometimes there will be arguments, differences but love can endure any.

Але кохання це не завжди просто, іноді будуть суперечки, розбіжності, але кохання може витерпіти все що завгодно.

But why “say” how you feel when you can show…”how” you feel?

Але навіщо «говорити», що ти відчуваєш, коли можеш показати… «як» ти почуваєшся?

I don't want a symbol for a heart. I know that anatomically hearts look different.

Я не хочу символ для серця. Я знаю, що анатомічно серця виглядають інакше.

Now, let's simplify this inequality and see what we get.

Тепер спростимо цю нерівність і подивимося, що ми отримаємо.

Specifically this inequality discovered by Albert Einstein, but not really I'm just making all of this up.

Зокрема цю нерівність виявив Альберт Ейнштейн, але насправді я просто вигадую все це.

You have to use some imagination with love.

Ви повинні використовувати уяву з любов'ю.