Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Штучний інтелект

8 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Artificial intelligence is growing up fast, as are robots whose facial expressions can elicit empathy.

Штучний інтелект швидко розвивається, як і роботи, вирази обличчя яких можуть викликати співчуття.

Before we work on artificial intelligence why don't we do something about natural stupidity?

Перш ніж ми почнемо працювати над штучним інтелектом, чому б нам не зробити щось із природною дурістю?

By far, the greatest danger of Artificial Intelligence is that people conclude too early that they understand it.

Безумовно, найбільша небезпека штучного інтелекту полягає в тому, що люди зарано приходять до висновку, що вони його розуміють.

Forget artificial intelligence - in the brave new world of big data, it's artificial idiocy we should be looking out for.

Забудьте про штучний інтелект – у чудовому новому світі великих даних нам слід остерігатися штучного ідіотизму.

I visualise a time when we will be to robots what dogs are to humans, and I'm rooting for the machines.

Я уявляю час, коли ми будемо для роботів тим же, ніж собаки для людей, і я підтримую машини.

I'm increasingly inclined to think that there should be some regulatory oversight, maybe at the national and international level.

Я все більше схиляюся до думки, що має бути якийсь регулюючий нагляд, можливо, на національному та міжнародному рівні.

Is artificial intelligence less than our intelligence?

Штучний інтелект менший від нашого інтелекту?

The sad thing about artificial intelligence is that it lacks artifice and therefore intelligence.

Сумний момент у штучному інтелекті полягає в тому, що йому не вистачає винахідливості та, отже, інтелекту.