Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Мотивуючі фрази, що допомагають не закинути англійську II

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A different language is a different vision of life. - Federico Fellini

Інша мова – це інше бачення життя. - Федеріко Фелліні

A foreign language is like a frail, delicate muscle. If you do not use it, it weakens. - Jhumpa Lahiri

Іноземна мова схожа на тендітний, ніжний м'яз. Якщо ви не використовуєте його, він слабшає. - Джумпа Лахірі

A man who knows two languages is worth two men. - French Proverb

Людина, яка знає дві мови, вартує двох чоловіків. – Французьке прислів'я

Do you know what a foreign accent is? It's a sign of bravery. - Amy Chua

Ви знаєте, що таке іноземний акцент? Це ознака хоробрості. – Емі Чуа

It is astonishing how much enjoyment one can get out of a language that one understands imperfectly. - Basil Lanneau Gildersleeve

Дивно, скільки задоволення можна отримати від мови, яку ви розумієте недосконало. - Василь Ланно Гілдерслів

Language shapes the way we think, and determines what we can think about. - Benjamin Lee Whorf

Мова формує наше мислення та визначає, про що ми можемо думати. – Бенджамін Лі Уорф

Learn a language, and you'll avoid a war. - Arab Proverb

Вчіть мову, і ви уникнете війни. – Арабське прислів'я

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. - Chinese Proverb

Навчання – це скарб, який слідуватиме за своїм власником всюди. – Китайське прислів'я

To have another language is to possess a second soul.

Володіти іншою мовою – значить мати другу душу.

With languages, you are at home anywhere. - Edward De Waal

З мовами ти вдома будь-де. - Едвард де Ваал